Hliníkové certifikované bezúdržbové zábradlie. Zábradlia na terasy, na balkóny a lodžie. Zábradlia na schody. Zábradlia na francúzske okná. Madla na stenu.
zabradlie.sk
Vyhľadávanie
Kategórie
KALKULÁTOR CENY

Obchodnné podmienky

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.zabradlie.sk

 

Obchodná spoločnosť ALZABRADLI s.r.o., IČO 02322617

so sídlom Údolní 1174/102, 142 00 Praha 4, Česká republika

zapísaná v obchodnom registri pod sp.zn. C 217358, u Krajského súdu v Prahe

(ďalej len „predávajúci“)

 

 

Obecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom on–line obchodu prevádzkovaného predávajúcim. Internetový obchod predávajúceho je prevádzkovaný na internetovej adrese www.zabradlie.sk prostredníctvom webového rozhrania.

 

Kupujúcim môže byť iba svojprávna fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak zmluvu s predávajúcim ako podnikateľom uzatvára fyzická osoba mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len "spotrebiteľ"), vzťahujú sa na ňu ustanovenia VOP týkajúce sa spotrebiteľov.

 

I. Používateľský účet kupujúceho

1. Zmluvu účastníci uzatvárajú diaľkovo na základe registrácie a objednávky tovaru kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho. Registráciou kupujúci vstupuje do svojho používateľského rozhrania, kde objednáva tovar. Prístup k jeho účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom.

2. V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, je možné uzatvárať kúpnu zmluvu a objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania.

3. Kupujúci je povinný pri registrácii a objednávaní uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich prípadnej zmene.

4. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto prostriedkov si hradí kupujúci sám. 

II. Uzatvorenie zmluvy

 1. Zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronického objednávkového formulára umiestneného na webovom rozhraní predávajúceho. Objednávaný tovar vkladá kupujúci do elektronického košíka.

2. Objednávkový formulár obsahuje tieto informácie:

◦ označenie predávajúceho, vrátane uvedenia kontaktných údajov

◦ označenie kupujúceho, vrátane uvedenia kontaktných údajov

◦ označenie tovaru a opis jeho hlavných vlastností

◦ cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších poplatkov príp. daní

◦ spôsob platby

◦ spôsob dodania objednaného tovaru

◦ náklady na dodanie objednaného tovaru

1. Skôr ako kupujúci objednávku odošle, je mu umožnené kontrolovať, meniť a opravovať údaje vložené do formulára.

2. Len riadne vyplnená a predávajúcemu doručená objednávka je záväzným právnym konaním, ktoré vedie k uzavretiu kúpnej zmluvy.

3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

4. Predávajúci kupujúcemu bezodkladne potvrdí doručenie objednávky a zašle kupujúcemu úplné znenie zmluvy a VOP v textovej podobe, a to na e-mail označený kupujúcim v objednávke. Zmluva je uzatvorená dňom doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky na e-mail kupujúceho.

5. V závislosti na charaktere objednávky je predávajúci oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.

6. Zmluva je uložená u predávajúceho v elektronickej podobe. Predávajúci umožní spotrebiteľovi na jeho žiadosť prístup k obsahu zmluvy.

7. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

8. Ak je predávajúci schopný poskytnúť len čiastočné plnenie objednávky kupujúceho, bezodkladne o tom kupujúceho upovedomí a oznámi najbližší možný termín pre plnenie zvyšku objednávky, príp. kupujúcemu ponúkne náhradné plnenie. Ponuka náhradného plnenia je novým návrhom zmluvy a zmluva je ohľadom tejto časti plnenia uzatvorená až potvrdením zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je povinný čiastočné plnenie svojej objednávky prijať, je však povinný o tom predávajúceho bezodkladne upovedomiť.

 

III. Práva a povinnosti strán

1. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy neupravené zmluvou a týmito VOP sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., a v prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, zákonom č. 634/1992 Zb.

2. Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľský účet kupujúceho v prípade, že kupujúci tento účet dlhšie ako 3 mesiace nevy

užíva alebo ak kupujúci poruší povinnosti stanovené zákonom, zmluvou alebo VOP.

3. Pri prevádzke on-line obchodu môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality služieb a predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia vykonávať nutnú údržbu softvérového vybavenia. Kupujúci je uzrozumený s tým, že jeho užívateľský účet môže byť v dôsledku týchto skutočností dočasne nedostupný a nemá z tohto dôvodu voči predávajúcemu žiadne nároky.

4. Predávajúci je povinný na webovom rozhraní uviesť informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny musia byť uvedené vrátane prípadných poplatkov a daní, najmä vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny sú platné po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Tým nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

5. Predávajúci je povinný vo webovom rozhraní uviesť informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru v prípade, že je tovar kupujúcemu doručovaný.

6. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.

7. Kupujúci na seba preberá riziko zmeny okolností podľa § 1765 zákona č. 89/2012 Zb.

8. Strany sa výslovne zhodli na jednotnom spôsobe doručovania a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu). Predávajúci doručuje kupujúcemu na e-mail označený v objednávke a kupujúci doručuje predávajúcemu na e-mail: alzabradli@email.cz.

 

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

 

 1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy možno uhradiť týmito spôsobmi:

◦ V hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Azalková 518, Horní Jirčany, 252 42.

◦ v hotovosti na dobierku v mieste označenom kupujúcim v elektronickej objednávke

◦ bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 107-5849630207 / 0100, vedený v Komerční banky.

◦ bezhotovostne prostredníctvom platobného systému

 

1. V prípade platby v hotovosti a v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný platbu identifikovať uvedením variabilného symbolu. Kúpna cena je uhradená dňom, kedy je v plnej výške pripísaná na účet predávajúceho.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo odoslať kupujúcemu tovar až po uhradení celej kúpnej ceny. V prípade odovzdania tovaru v prevádzke predávajúceho má kupujúci právo si pred úhradou kúpnej ceny tovar prezrieť.

4. Prípadné zľavy poskytnuté predávajúcim nie je možné vzájomne kombinovať.

5. Po uhradení kúpnej ceny vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru a zašle ho na e-mail kupujúceho.

6. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

V. Preprava a dodanie tovaru

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavky kupujúceho, nesie riziko a prípadné dodatočné náklady s týmto spojené kupujúci.

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní na uvedenom mieste. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho treba tovar doručovať opakovane, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady s týmto spojené.

3. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade zistených závad toto ihneď oznámiť prepravcovi. Nie je povinný od prepravcu zásielku prevziať v prípade viditeľného poškodenia zásielky.

 

VI. Údaje pre spotrebiteľa

 1. Predávajúci nepretržite zverejňuje svoje identifikačné údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mail, adresu pre doručovanie, číslo účtu a ďalšie na webovej stránke: www.zabradlie.sk. Predávajúci ďalej na svojom webovom rozhraní www.zabradlie.sk nepretržite zverejňuje údaje o ponúkanom tovare a opis jeho hlavných vlastností, jeho cenu vrátane daní a poplatkov, príp. spôsob výpočtu ceny tovaru, spôsoby platby a spôsoby dodania tovaru, náklady na dodanie, a ak tieto náklady nie je možné stanoviť vopred, údaj, že môžu byť dodatočne účtované, údaje o funkčnosti digitálneho obsahu vrátane technických ochranných opatrení, údaje o súčinnosti digitálneho obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú predávajúcemu známe.

2. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s údajmi uvedenými v ods. 1 tohto článku riadne a v dostatočnom predstihu pred odoslaním objednávky zoznámil.

3. Predávajúci vyžaduje zaplatenie zálohy v prípade výroby a montáže zábradlia u zákazníka.

4. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa v dostatočnom predstihu pred odoslaním objednávky oboznámil s týmto článkom VOP.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, a to bez uvedenia dôvodov. Táto lehota plynie odo dňa uzavretia zmluvy, v prípade kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia tovaru, v prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, a v prípade zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie spotrebiteľa je zachovaná, ak je v jej priebehu formulár alebo iné oznámenia o odstúpení predávajúcemu odoslaný.

2. Odstúpiť podľa ods. 1 tohto článku môže spotrebiteľ prostredníctvom elektronického formulára uvedeného na webovej stránke: www.zabradlie.sk. Predávajúci je povinný doručenie takéhoto odstúpenia spotrebiteľovi bezodkladne potvrdiť, a to na ním označený e-mail. Spotrebiteľ môže vyplniť vzorový formulár na odstúpenie, ktorý je prílohou týchto VOP, a odoslať ho poštou na adresu sídla predávajúceho.

3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný predávajúcemu bez zbytočného odkladu zaslať alebo odovzdať, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho na základe zmluvy dostal. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než mu spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to bezhotovostným prevodom na spotrebiteľom oznámené číslo účtu.

4. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie spotrebiteľ a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený poštou.

5. Nárok na náhradu škody (zníženie hodnoty vráteného tovaru po odstúpení spotrebiteľom od zmluvy) vzniknutej na tovar je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie.

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

◦ o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

◦ o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

◦ o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

◦ o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

◦ uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

◦ o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

1. Ak spoločne s tovarom je kupujúcemu poskytovaný darček, je darovacia zmluva medzi stranami uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček . 

 

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka za akosť

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä zodpovedá za to, že tovar má dohodnuté alebo stanovené vlastnosti, tovar je bez právnych vád, a že tovar je dodaný v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení, prípadne že tovar zodpovedá svojou kvalitou a prevedením vzorky alebo predlohe, ak boli kupujúcim dodané.

2. Chybou tovaru je aj plnenie iného tovaru a vada v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

3. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za chybu tovaru v prípade, že tovar bol predaný za nižšiu cenu práve pre túto vadu, ďalej v prípade, že vada spočíva v opotrebenie tovaru spôsobenom jeho obvyklým užívaním, a ďalej v prípade použitého tovaru ak vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

4. Práva kupujúceho z chybného plnenie zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí, hoci sa prejaví až neskôr. Práva kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, pokiaľ ju predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

5. Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Kupujúci je povinný vadu tovaru oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po jej zistení.

6. Záruka sa nevzťahuje na drobné odreniny a odreniny, spôsobené pri manipulácii, výrobe, delenia materiálu a kompletizáciu diela. Drobné odreniny povrchu môžu byť u profilov do 1% plochy povrchu a u ostatných dielov 2% plochy povrchu.

7. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez vady alebo na dodanie chýbajúceho tovaru, ďalej má právo na opravu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Právo voľby medzi týmito nárokmi náleží kupujúcemu a kupujúci je povinný oznámiť voľbu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po oznámení vady.

8. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Rovnaké práva má kupujúci v prípade, že vada tovaru zakladá podstatné porušenie zmluvy, avšak kupujúci nevykoná voľbu práva podľa ods. 2 tohto článku včas.

9. Ak predávajúci neodstráni vadu včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

10. Pri dodaní nového tovaru vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodaný.

11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tskom stave v akom ho dostal. To neplatí, ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru, ak použil kupujúci tovar ešte pred objavením vady, ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo ak predal kupujúci tovar ešte pred objavením vady, ak ho spotreboval, alebo ak pozmenil tovar pri obvyklom použití, ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

12. Ak neoznámi vadu kupujúci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

13. Predávajúci sa zárukou za akosť zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za akosť). Predávajúci môže uviesť záručnú dobu alebo dobu použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruku môže predávajúci poskytnúť aj na jednotlivú súčasti tovaru.

14. Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu, v prípade odoslania tovaru od doručenia veci do miesta určenia. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

15. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

16. Práva z chybného plnenia, rovnako ako práva z vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu v písomnej forme kedy kupujúci právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

17. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa v dostatočnom predstihu pred jej odoslaním oboznámil s týmto článkom VOP.

 

IX. Ďalšie práva a povinnosti strán

 1. Odlišné dojednania od týchto VOP možno dojednať v kúpnej zmluve. Ak by dojednania zmluvy bolo v rozpore s dohodou VOP, má prednosť dojednania zmluvy. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je vyhotovená a možno ju uzavrieť v slovenskom jazyku.

3. VOP môže predávajúci upravovať či meniť. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté na základe predchádzajúceho účinného znenia VOP.

4. Kúpna zmluva a VOP sú archivované v elektronickej podobe.

5. Pre vzťahy s medzinárodným prvkom strany dojednávajú použitie slovenského právneho poriadku.

6. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle ustanovenia § 1856 ods. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Zb.

7. Vybavovanie sťažností zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailu alzabradli@email.cz.

8. Ochrana osobných údajov kupujúceho - fyzickej osoby, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

9. Živnostenskú kontrolu vykonáva príslušný živnostenský úrad. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, vykonáva vo vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia.

10. Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení na svoju elektronickú adresu a s ukladaním tzv. "Cookies" na svoj počítač. Tento súhlas je predávajúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

X. Záverečné dojednania

a) Tieto VOP sú nepretržite zverejnené na adrese: http://www.zabradlie.sk/sk_obchodnne-podmienky,15.html

 

b) Tieto VOP sú účinné od ich zverejnenia, tj. od 1.8.2014.

 

PRÍLOHA VOP

 

Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 

 

a) Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

1. Právo odstúpiť od zmluvy

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

1.1 "Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu."

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

1.2 "Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

1.3 "Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou. "

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

1.4 "Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. "

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

"Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pre prevedenie pôvodnej transakcie, ak ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. "

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

-------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 (vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

- Adresát .....................................

 

- Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutia týchto služieb (*)

 

- Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

- Dátum

 

(*) Nehodiace prečiarknite alebo údaje doplňte.

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

 

 

Prihlásenie
Košík
Produkty v košíku: 0

Celkom: 0,- €
(0,- € bez DPH)
Objednať
Meny
Informácie
Všetky naše zábradlia sú certifikované. Materiál je z vysoko kvalitných hliníkových prímesí, triedy AlMgSi05 podľa EN AW 6060 je posúdený strojárskym skúšobným ústavom ako vhodný na výrobu ochranných zábradlí v obytných a verejných budovách. Za pomocou elektrooxidácie sa na materiáli vytvára povrch 18-20 mikrónov, ktorý chráni pred škodlivými vplyvmi počasia v interiéri aj exteriéri.Takto upravený hliník nešpiní, neohmatá sa, nepodlieha slnečnej erózii, je tepelne stabilný, nerozpína ​​sa, odvádza dokonale teplo aj chladí, kvapky dažďa nezanechajú stopy. Nemusí sa leštiť, ani inak ošetrovať. Cena je za 1 bežný meter. Rozmery sa upravujú podľa potreby a umiestnenia zábradlia z 6m profilov. Nejedná sa o zmontované 1m celky, ale všetko sa stavia na mieste, postupne. Všetky rozmery sa tak dajú upraviť pre dané miesto a konkrétne potreby. Väčšina modelov je skladom ihneď k odberu. Na materiál je záruka 6 rokov.
HoreTlačiť
zabradlie